Disclaimer
Filmstart.nl, Filmnieuws.nu, Filmindustryguide.nl, Filmprikbord.nl, Filmcastings.nl, Filmfiguranten.nl, Filmstages, Filmadressen.nl en Filmvacatures.nl zijn diensten van Filmpeople v.o.f.Het gebruik van deze websites staat open voor een ieder werkzaam of betrokken bij de Nederlandse filmwereld.Door de sites de gebruiken, berichten te plaatsen verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden.De medewerkers van Filmpeople v.o.f. werken met veel inzet aan deze website, en de hier genoemde producten en diensten. Desondanks accepteert Filmpeople v.o.f. en haar medewerkers geen aansprakelijkheid o.a. betrekking hebbende op, maar niet beperkt tot, juistheid en volledigheid van de op deze website en in de producten en diensten van Filmpeople v.o.f. verstrekte informatie.Alle berichten die geplaatst worden via het Filmpeople systeem kunnen zonder opgaaf van reden van verwijderd worden of worden veranderd. Dit geldt ook wanneer er betaald is voor een bepaalde dienst van Filmpeople v.o.f..Het oordeel of een bericht geschikt is voor haar website(s) berust geheel en alleen bij Filmpeople v.o.f..Filmpeople v.o.f. is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals schade verband houdende met het verloren gaan van gegevens, winstderving of enigerlei andere gevolgschade. Filmpeople v.o.f. is voorts in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade of schade die het gevolg is van onjuistheid en/of onvolledigheid en / of onrechtmatigheid en/of achterstand in actualiteit van de door Filmpeople v.o.f. aangeleverde of uitgegeven informatie.Het (al dan niet tijdelijk) niet leverbaar of in bewerking zijn van een bepaald product of een bepaalde dienst van Filmpeople v.o.f. kan nimmer gelden als een toerekenbare tekortkoming van Filmpeople v.o.f.. Het is Filmpeople v.o.f. in zulk een geval toegestaan het product en/of diensten later dan gepland te leveren.De wederpartij vrijwaart Filmpeople v.o.f. voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een systeem of product dat door de wederpartij aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Filmpeople v.o.f. geleverde programmatuur of -andere materialen, behoudens indien en voor zover de wederpartij bewijst dat de schade is veroorzaakt door die programmatuur of andere materialen.Gebruikers zijn volledig en hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade aan Filmpeople v.o.f. die voortvloeit uit het misbruiken van de reactiemogelijkheden van de door FIlmpeople beheerde websites. Filmpeople v.o.f. is niet verantwoordelijk voor eventuele problemen die voortvloeien uit het gebruik van Filmprikbord.nl / Filmvacatures.nl / Filmcastings.nl / Filmpeople.nlFilmpeople v.o.f. aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot het gebruik van haar website(s). Filmpeople v.o.f. behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om een gebruiker zonder opgaaf van reden de toegang te ontzeggen.Filmpeople v.o.f. behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de vormgeving en/of inhoud van postings en/of topics op haar website(s) te wijzigen of te verwijderen. Misbruik van de mogelijkheid om berichten te plaatsen resulteert in uitsluiting van het gebruik van de service.Filmpeople v.o.f. kan de door gebruiker opgegeven persoonsgegevens gebruiken voor een commercieel doel, maar altijd met voorafgaande instemming van de gebruiker. Door plaatsing van een bericht gaat de gebruiker akkoord met het plaatsen van zijn/haar naam, e-mail adres en ingevoerde bericht op het internet.